вторник, 20 май 2014 г.

До министъра на председателя и най-вече до ковчежника

Ей, хора! Текста по-долу, и още много като него продължават да са в сила!! Сменете доказано неефективните наредби и дайте прозрачност на процесите!!! Премахнете корупцията от нормативната уредба!!!!
 
НАРЕДБА № 11 от 20.05.1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и
отнети в полза на държавата стоки
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., изм., бр. 55 от 18.06.1999 г., в
сила от 5.07.1999 г.
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията и реда за разпореждане с изоставени и отнети в полза на
държавата стоки по Закона за митниците (наричан по-нататък "закона") и Правилника за прилагане на
Закона за митниците (наричан по-нататък "правилника").
(2) Разпореждане по смисъла на тази наредба е продажбата, безвъзмездното предоставяне и
унищожаване на изоставени и отнети в полза на държавата стоки.
Чл. 2. (1) Продажбата на изоставени и отнети в полза на държавата стоки се извършва чрез:
1. търг с тайно наддаване;
2. търг с явно наддаване;
3. преговори с потенциални купувачи.
(2) Безвъзмездното предоставяне на изоставени и отнети в полза на държавата стоки по смисъла на чл.
885 от правилника се извършва със заповед на министъра на финансите въз основа на мотивирано писмено
искане на съответния министър и становище на началника на Главното управление на митниците.
(3) Унищожаването на отнети и изоставени в полза на държавата стоки се извършва при условията на
чл. 886 от правилника и тази наредба.
Чл. 3. Отнетите и изоставени в полза на държавата стоки се продават от митническата администрация
без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка, брой или грешка в
наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.
Чл. 4. Началната продажна цена се определя от комисия, назначена със заповед на началника на
митницата, като при необходимост се привличат вещи лица, експерти или лицензирани оценители.
Глава втора
ПРОДАЖБА НА ИЗОСТАВЕНИ И ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКИ
Раздел I
Продажба на стоки чрез търг с тайно наддаване
Чл. 5. (1) Продажбата на изоставени и отнети в полза на държавата стоки за обща стойност до 100 000
лв., които се облагат с акциз, както и продажбата на моторни превозни средства се извършват чрез търг с
тайно наддаване.
(2) По реда на ал. 1 се продават и стоки по чл. 884, ал. 4 ППЗМ, стойността на които е над 10 000 лв.
Чл. 6. (1) Търговете се организират и провеждат от комисия, назначена със заповед на началника на
съответната митница.
(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, в т.ч. председател и секретар, които са
митнически служители. В състава на комисията се включва най-малко един правоспособен юрист или
счетоводител.
Следва тромава процедура и много страници безсмислен текст…
Раздел II
Продажба на стоки чрез търг с явно наддаване
Чл. 16. Продажбата на изоставените и отнетите в полза на държавата стоки със стойност над 100 000
лв. се извършва чрез търг с явно наддаване.
Чл. 17. (1) Комисията, назначена по реда и в състава, посочени в чл. 6 и 7 , приема решение, което включва:
 
 
Лично аз считам, че НАРЕДБА № 11 от 20.05.1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и  отнети в полза на държавата стоки, не е актуална и следва да бъде променена. Причината за това мое твърдение е, неефективността на организиране търговете и ниската събираемост при тайно надаване за конфискуваните от държавата стоки. Убеден съм, че при промяна на наредбата и подходяща реклама в сайтовете на МФ, можете да се реализират  много по-големи приходи, ако надаването е явно. Мога да посоча множество примери, които ме карат да твърдя горното, но съм сигурен, че всеки един е наясно с ползата от явното наддаване. Навярно явното надаване ще притесни онези структури, които до момента изкупуват на безценица конфискуваните стоки, но въпреки това може да се съкрати наредбата от 7 на 2 страници, а именно:
 
НАРЕДБА № 11
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията и реда за разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки по Закона за митниците (наричан по-нататък "закона") и Правилника за прилагане на Закона за митниците (наричан по-нататък "правилника").
(2) Разпореждане по смисъла на тази наредба е продажбата, безвъзмездното предоставяне и унищожаване на изоставени и отнети в полза на държавата стоки.
Чл. 2. (1) Продажбата на изоставени и отнети в полза на държавата стоки се извършва чрез търг с явно наддаване;
          (2) Унищожаването на отнети и изоставени в полза на държавата стоки се извършва при условията на чл. 886 от правилника и тази наредба.
Чл. 3. Отнетите и изоставени в полза на държавата стоки се продават от митническата администрация без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка, брой или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.
Чл. 4. Началната продажна цена се определя от комисия, назначена със заповед на началника на митницата, като при необходимост се привличат вещи лица, експерти или лицензирани оценители.
Чл. 5. Продажбата на изоставените и отнетите в полза на държавата стоки се извършва чрез търг с явно наддаване.
Чл. 6. (1) Комисията, назначена по реда и в състава, приема решение, което включва:      
1. началните тръжни цени на стоките, посочени в заповедта по чл. 4;
2. мястото, времето и начина на огледа на стоките;
3. началния и крайния срок за приемане на заявления за участие, мястото и времето за депозирането им;
4. мястото, деня и часа на търга;
5. индивидуализиращ номер за всяка стока;
6. начин на плащане- в брой до 5 000 лв. и по банков път за суми над 5 000 лв. с превод до 24 часа от края на търга;
7. други тръжни условия.
(2) Решението по ал. 1 се обявява на видно място в сградата на районното митническо управление или митницата, публикува се обявление в един централен ежедневник и се разгласява по друг подходящ начин.
(3) Решението се обявява и публикува не по-късно от една седмица преди датата, определена за провеждане на търга.
Чл. 7. За участие в търга кандидатът се записва чрез сайта на министерството предварително или на място в деня на търга.
Чл. 8. (1) Заедно със заявлението за участие в търга кандидатите представят документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация, когато кандидатът е търговец
по смисъла на Търговския закон, регистрация по БУЛСТАТ, пълномощно и други документи, когато такива бъдат поискани от комисията.
(2) За стоки, за притежаването или за търговската дейност с които се изисква специално разрешение, кандидатите следва да представят такова разрешение.
Чл. 9. (1) Търгът се провежда, ако за поне една от обявените за продажба стоки се явят най-малко трима кандидати.
(2) Стоките, за чиято продажба не са подадени най-малко две оферти от регистрираните кандидати, се изключват от наддаването.
(3) За стоки, за които до приключване на последното наддаване не са се явили поне трима кандидати, търг не се провежда.
Чл. 10. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на комисията определя валидността на търга. Търга, може да се предава онлайн. В търга може да участват брокери
(2) Наддаването за стоките става последователно.
(3) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал.
4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява номера на участника,спечелил наддаването за конкретната стока, и предложената от него цена.
Чл. 11. (1) За проведения търг комисията съставя протокол, в който се вписват резултатите от търга. Протоколът се съставя в три екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за счетоводството на съответната митница и един екземпляр за спечелилия търга.
(2) Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на съответната митница.
Чл. 12. Спечелилият търга заплаща предложената цена в деня на търга, в брой или по банков път.
Чл. 13. В случай на неплащане на цената в срока по чл. 12 ,  участника не се допуска да участва в следващи търгове, а стоката се придобива от участника предложил при наддаването следващата по размер цена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар